Friday, May 4, 2018

نجات یک گربه از غرق شدن در آب

فردی در یک حرکت تحسین برانگیز یک گربه را از افتادن در آب نجات داد.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment