Monday, May 7, 2018

بیان برنامه های دو کاندیدای دیگر شهرداری در شورای شهر تهران

دو کاندیدای دیگر برای شهرداری تهران امروز برنامه های خود را ارائه کردند

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment