Monday, October 30, 2017

چهار دست و پا با اعمال شاقه !

ببینید این کوچولوی بانمک در چه وضعیتیبه رفتن ادامه می ده و از حرکت نمی ایسته...

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment