Friday, June 30, 2017

سردار سلیمانی از دیروز تا امروز؛ به همراه تصاویر دیده نشده

حاج قاسم، نامی که نه تنها همه مردم ایران بلکه بسیاری از آزادی خواهان و رزمندگان آن را با افتخار بر زبان جاری می سازند، سخن از مردی است که حضورش در هر نبردی که برای دفاع از اسلام باشد معادلات آن نبرد را تغییر می دهد، سخن از سردار قاسم سلیمانی است که بسیاری آن را سردار دلها می نامند.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment