Tuesday, June 27, 2017

افزایش قطار،نیاز امروز و بسیار مبرم مترو!

حال متروی تهران خوب نیست.این را می توان از صحبت های مسئولان شهرداری تهران متوجه شد.آن طور که رئیس حمل و نقل شورای شهر تهران گفته، از واگن هایی که قرار بود به ناوگان مترو اضافه شود خبری نیست و هزار قطار هم نیازمند بازسازی است!

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment