Friday, March 31, 2017

لحظه ی هولناک سوختن فردی بر اثر برق گرفتگی (15+)

در هنگام برای انتقال نردبان چرخدار، متاسفانه نردبان به کابل برق فشار قوی برخورد می کند و باعث برق گرفتگی فرد متصل به آن می شود.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment