Wednesday, March 29, 2017

«تمامی تحریم» هایی که لغو نشد!

رئیس جمهور در روز های ابتدایی اجرایی شدن برجام با قاطعیت از برداشته شدن تمامی تحریم ها در زمینه های مختلف سخن می گفت اما...

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment