Friday, March 31, 2017

رئیس جمهور کره بازداشت شد

‫پارک گون هه رئیس جمهوری برکنار شده کره جنوبی بازداشت شد

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment