Thursday, March 30, 2017

دومین فرمان مهاجرتی ترامپ هم لغو شد!

یکی از قضات دادگاه های فدرال ایالات متحده آمریکا در هاوایی روز چهارشنبه علیه فرمان اجرایی دونالد ترامپ برای ممنوعیت سفر اتباع شش کشور مسلمان رای داد و اجرای آن را برای مدت نامعلومی متوقف کرد.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment