Friday, March 31, 2017

آتش سوزی گسترده در یکی از بازارهای داغستان روسیه

در یکی از بازارهای داعستان روسیه آتش سوزی گسترده ای رخ داد.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment