Thursday, April 26, 2018

واکنش آذری جهرمی به استفاده از القاب تملق آمیز برای مسئولان!

واکنش آذری جهرمی به استفاده از القاب تملق آمیز برای مسئولان: بعضی از عنوان ها برای مسئولان مانند من سم است،ممکن است باورمان شود!

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment