Saturday, April 28, 2018

اتحاد و برنامه ریزی جدید مرکل و ترامپ علیه ایران

در حاشیه سفر مرکل به آمریکا؛ مرکل علیه توافق برجام با ترامپ هم صدا شد

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment