Wednesday, April 25, 2018

غواصان ایرانی در جست و جوی کشتی های غرق شده

فیلم منتشر شده از غواصان ایرانی که در جست و جوی کشتی های غرق شده در خلیج فارس هستند

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment