Friday, April 27, 2018

نارضایتی محسن هاشمی از مستهلک شدن وقت خود در شورای شهر!

رئیس ناراضی شورای شهر می گوید که بیش از تصوراتم جایگاه شورا، تشریفاتی و تبلیغاتی است...!

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment