Sunday, April 29, 2018

انتقادات صریح آخوندی از سازمان نظام مهندسی

کشمکش های بین وزیر راه و سازمان نظام مهندسی تمامی ندارد و با تعلیق پروانه اشتغال به کار رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران وارد موج تازه ای شده است...!

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment