Saturday, April 28, 2018

تهران،معلق بین دعواهای سیاسی بر سر شهردار!

در شورای شهر جدید بیش از 2ماه است که تهران بدون شهردار است!

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment